Prosessering av oljeslam

industrie-mineraloel-oelschlamm

Behandling av oljeholdig avløpsvann

I behandlingen av produsert avfallsvann som inneholder olje, så kan en resirkulere ved rensing gjennom en dekanter. Maskinen vil da skille oljen og tørrstoff fra vannfasen i tre forskjellige faser.  På den måten reduseres kostnadene for avfallsvannet, og en holder de krav som direktivene gir til utslipp. FLOTTWEG Tricanter ® er spesielt designet for kontinuerlig separasjon av tre faser, og separere komponentene i en enkelt operasjon.

Aufbereitung_von_oelhaltigem_Abwasser

Selve avløpsrensing foregår i et mekanisk-biologisk renseanlegg. Det ender som kloakkslam. For at kostnadene skal holdes nede så må en fjerne så mye vann som mulig fra avfallvannet. FLOTTWEG har utviklet dekantere spesielt for  slamavvanning for prosessering i industrielle renseanlegg.

Fordeler i behandling av oljeholdig avløpsvann:

 • Gjenbruk av oppsamlet olje som et ønsket produkt
 • Opp til 90% reduksjon i kostnadene for transport og deponering av det separerte faste stoffet
 • Betydelig reduksjon av salgskostnader – bare ca 10% av den opprinnelige mengden slam som skal avhendes
 • Lave lønnskostnader gjennom kontinuerlig og automatisk drift
 • Lavere energiforbruk

 

Behandling av oljeslam fra dammer og laguner og store lagertanker

.FLOTTWEG tilbyr egen løsning for rensing av avfallsvann gjennom optimale løsninger.

Aufbereitung_von_Oelschlaemmen

For behandling av slam fra dammer og laguner leverer vi komplette systemer. Dette inkluderer en oljepumper som pumper olje slam fra dammene. Den matepumpen er montert på en pongtong som flyter på dammen. Hvis det er nødvendig for kondensering av oljen i pumpens innløp vil heating brukes. Det ekstraherte olje-slammet blir behandlet og separert ved Tricanters ® for olje, vann og faste stoffer.

Fordeler ved separering av slam fra dammer og laguner:

 • Ca. 90% av tilstedeværende olje blir gjenvunnet og kan gjenvinnes som råolje
 • Det separerte faststoff er bare ca 10-20% av det opprinnelige volum. Dette reduserer transport, deponi og forbrenning betraktelig
 • Automatisk og kontinuerlig drift også ved varierende sammensetning av oljeslam sparer arbeidskraft
 • Eliminering av miljøtrussel fra de oljeførende dammer og laguner og lagertanker

 

Prosessering av olje-rester fra rensing av råoljetankene

For lagring av olje i tanker på bakken så dannes et lag av tunge hydrokarboner (parafiner) og urenheter slik som sand, rust og tungmetaller. Dette reduserer det effektive volumet i tanken. Derfor er behandling av oljerester etter tanksjau et viktig bidrag til effektiv rensing av oljetanker.

Aufbereitung_von_oelhaltigen_Rueckstaenden

Før inspeksjon, vedlikehold eller reparasjon, må tanken tømmes helt og rengjøres. Avhengig av størrelsen på tanken kan opp til 1000 tonn avfall  kastes – for eksempel ved forbrenning. Ved fremstilling av olje-rester fra rensing av oljetanker , blir det meste av oljen utvunnet med FLOTTWEG Tricanters ®. Vannet kan da gå rett på renseanlegg og forbrenningen forblir bare omtrent 10% av den opprinnelige mengde.

Prosessfordeler med dakanter for rensing av oljerester fra rengjøring av råoljetankene:

 • 90-95% av den gjenværende oljen utvinnes som råolje.
 • Det separerte faststoff er bare ca 10% av det opprinnelige volum – Dette betyr en sterk reduksjon i kostnadene for forbrenning
 • Det faste materiale er egnet for dumping og kan transporteres og brennes uten store miljøfare. Dette reduserer betydelig transport og avhending kostnadene
 • Automatisk og kontinuerlig drift da også ved varierende sammensetning av oljeslam
 • Reduserer arbeidskraft